Ferrodo

Kompleksowy system obsługi wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw Jesteśmy partnerem poznańskiej firmy Ferrodo Computer, która jest producentem zintegrowanego systemu oprogramowania wspomagającego zarządzaniem przedsiębiorstwem. Może on być z powodzeniem wykorzystany w firmach o rónej wielkości i o różnym profilu działalności. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe konieczne dla funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa i dla prawidłowego rozliczania z budżetem. Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, usprawniają zarządzanie łańcuchem dostaw, tworząc spójny zbiór danych całej firmy. Informacje wprowadzane są tylko raz, w miejscu powstawania, stając się natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych osób. Rozwiązania programowe i sprzętowe gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych. Zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami daje pełną kontrolę nad informacją zawartą w systemie. Zaletami systemu są: nowoczesne i elastyczne podejście do wielu zagadnień, efektywne przeniesienie ich na platformę komputerową połączone ze zunifikowaną obsługą. Program jest merytorycznie konsultowany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. System Ferrodo poprzez parametryzacje i dobór odpowiednich modułów rozszerzających jego możliwości w wybranym dziale firmy, umożliwia szerokie, indywidualne dopasowanie do potrzeb oraz spełnienie wysokich wymagań stawianych przez obecny rynek. Dla niewymagającego użytkownika by przeprowadzić całość operacji handlowych zachodzących w firmie wystarczy moduł: HANDEL i KASA (między innymi: wystawianie faktur, PZ, PW, RW, MM, KP, KW, upomnienia, noty odsetkowe, przelewy w tym elektroniczne, kontrola i analiza zaległości) Użytkownik nie musi znać, a tym bardziej używać, wszystkich dostępnych opcji programu. System został skonstruowany tak, aby w możliwie krótkim czasie użytkownik zapoznał się z głównymi, podstawowymi funkcjami systemu, do dalszych opcji dochodząc póniej i w miarę potrzeb je wdrażając. Chociaż system działa poprawnie nawet przy minimalnym wykorzystaniu, w interesie samego użytkownika jest skorzystanie w maksymalnym stopniu z jego możliwości. Mocne sparametryzowanie systemu informatycznego, składającego się z kilkunastu modułów, zapewniło kompleksową obsługę przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. System jest szczególnie ukierunkowany na sprawną obsługę sieci handlowych, zarówno hurtowych jak i detalicznych, chociaż posiada także moduły zarządzania zleceniami produkcyjnymi. Wiąże się to z dopracowanymi mechanizmami wymiany danych między jednostkami organizacyjnymi (informacje o towarach i wyrobach, aktualnych cennikach, należnościach i zobowiązaniach). Specjalnie przygotowane bogate analizy centralne pozwalają gruntownie analizować rankingi sprzedaży, zarówno towarów jak i klientów w strukturze wielo oddziałowej. System posiada rozbudowane narzędzia związane z logistyką: przygotowywanie i kontrola realizacji zamówień klientów i dostawców, analiza rotacji towarów i wyrobów, obsługa magazynów wysokiego składowania, kompletowanie wysyłek. Oczywiście wszystkie moduły są ze sobą powiązane poprzez tabele kodowań, definiowane w stosunkowo prosty sposób przez użytkownika. Atutem systemu jest kontrola należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym, bez konieczności księgowania operacji finansowych. W zakresie systemu księgowego przydatnymi mechanizmami są symulacje sprawozdań finansowych w oparciu o wprowadzone dane (bez konieczności księgowania), łatwe tworzenie dowolnych sprawozdań finansowych w oparciu o analitykę kont z możliwości tworzenia i kontroli budżetów, automatycznego wyliczania dynamiki miesięcznej i rocznej, oraz co bardzo przydatne w ocenie firmy wyliczanie wskaźników ekonomicznych. Ferrodo również funkcjonuje w architekturze klient – serwer, na wielu platformach sprzętowych i systemowych. Umożliwia obsługę wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw Na życzenie Klienta dokonujemy prezentacji systemu. Schemat obrazuje powiązania modułów (schemat powiązań). Informacje o poszczególnych modułach systemu zostały umieszczone w grupach odpowiadających działom w firmie. Wchodząc do danego działu, poprzez prawe menu możemy w nim wybrać informację o danym programie. Jeżeli coś jest niejasne lub niezrozumiałe prośmy o e-mail lub telefon.

Dlaczego Ferrodo

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego właśnie Ferrodo?” powinniśmy rozpocząć od zapoznania się z wersją demonstracyjną programu. Jeśli przyjrzymy się chociaż pobieżnie możliwościom programu, zasadom jego funkcjonowania, będziemy znali odpowiedz na postawione pytanie.
Aby zachęcić do zapoznania się z wersją Demo tego oprogramowana, pragniemy zwrócić uwagę na cechy decydujące o wyjątkowości Ferrodo takie jak:
1. Dostosowanie do potrzeb klienta, dzięki dużej możliwości parametryzacji
Spełnienie indywidualnych potrzeb i wymagań klienta jest możliwe dzięki dużej ilości parametrów, które określają działanie programu, a konfigurowane są według życzeń i potrzeb klienta. Pozwala to dopasować program do danej sytuacji firmy, jej potrzeb, które przecież w czasie mogą się zmieniać. Program ten ma charakter ewolucyjny gdyż może rozwijać się wraz z firmą w niczym nie zmniejszając swojej funkcjonalności.
2. Duże możliwości programu
Duża liczba specjalistycznych modułów tego programu pozwala na objęcie analizą każdej dziedziny działalności firmy. Czyni to z tego programu wygodne narzędzie do całościowej analizy sytuacji firmy, nie umniejszając w żaden sposób szczegółowości badania wybranych dziedzin funkcjonowania firmy.
3. Funkcjonalność
Funkcja użytkowa Ferrodo jest bardzo wysoka, o czym świadczy chociażby duża lista użytkowników tego systemu. Program ten powstaje przy czynnym udziale swoich użytkowników, którzy pozwalają na zoptymalizowanie użyteczności tego systemu zarówno pod względem zautomatyzowania coraz większej liczby czynności jak i łatwości obsługi. Z pewnością mieli Państwo okazję się o tym przekonać poznając jego wersje demonstracyjną. Oferowany pakiet aplikacji Ferrodo uwzględnia aktualne regulacje prawne i realia gospodarcze w naszym kraju. Dzięki wydajnym i niezawodnym systemom zarządzania bazami danych, zapewniają się wysoką jakość, skalowalności i otwartości rozwiązania.
4. Cena
Również polityka cenowa jest ważnym elementem systemu Ferrodo. Zakupując wersje sieciowe nie są Państwo ograniczani, co do liczby użytkowników korzystających z systemu. Ogranicza to koszty już na początku eliminując konieczność zakupu drogich wersji sieciowych na każde stanowisko. W miarę rozrastania się z firmy koszty zakupu i wdrożenia systemu Ferrodo zwracają się z kilku powodów:
◦ Nie ma konieczności dokupowanie większej liczby stanowisk, wraz ze zwiększeniem zatrudnienia
◦ Nie ma konieczności wymiany oprogramowania, na takie, które spełniałoby wymagania większego przedsiębiorstwa, (Ferrodo w pełni zachowuje swą funkcjonalność)
◦ W momencie poszerzenia działalności o inną dziedzinę życia gospodarczego nie są Państwo zmuszeni do zmiany oprogramowania czy też pozostawienia tej nowej formy działalności poza kontrolą. W każdym momencie użytkowania systemu, mogą Państwo dokupić elementy poszerzające zakres jego funkcjonowania.
◦ Cena Ferrodo jest niezależna od ilości zakupionych modułów, dzięki temu można zakupić podstawowe elementy systemu warunkujące działanie firmy i z czasem poszerzał zakres operacji wprowadzanych do systemu a przez to poddanych jego kontroli i analizie
◦ Cena Ferrodo jest znana z góry w okresie całego roku kalendarzowego, dzięki czemu można zaplanować zakupy i rozwój swojej firmy

I tak np. jako system obsługi sprzedaży detalicznej spełnia nawet wygórowane wymagania
1. Prowadzenie pełnego rozliczenia ilościowo-wartościowego
◦ precyzyjne przyjęcie towaru na stan magazynu, z uwzględnieniem podziału kontrahentów, rodzajów form płatności.
◦ ścisłą rejestracją sprzedawanych towarów z uwzględnieniem ich podziału na branże, podziału na działy, podziału na grupy.

2. Możliwość ciągłej inwentaryzacji -szybkość działania

◦ ciągły obieg informacji pomagający w zarządzaniu asortymentem: możliwość uzyskania informacji o liczbie i wartości znajdujących się w sklepie towarów, wysokości założonej i zrealizowanej marży, wielkości zysku, kontroli przecen, wysokości strat, wielkości ubytków, wynikach prowadzonych własnie promocji czy wyprzedaży, rotacji towarów
◦ przesyłanie danych w czasie rzeczywistym (on-line) między stacjami roboczymi i serwerem baz danych.

3. Wydajna pomoc w zarządzaniu placówką handlową.
◦ Automatyczne tworzenie rejestrów między innymi: zobowiązań, należności, płatności, kompensat i rozliczeń z bankami, pozwalają na ciągły wgląd w stan finansów firmy.
◦ globalne zarządzanie wszystkimi oddziałami, poprzez sprawowanie pełnej kontroli finansowej, utrzymywanie jednolitego asortymentu, prowadzenie wspólnych rozliczeń z kontrahentami, wspólnych zamówień i dostaw, ustalanie zrónicowanych, lokalnych marż, przy zachowaniu stałej marży ogólnej itp.
◦ Raporty: sklepu i obrotu (informacje o sprzedaży na faktury VAT, sprzedaży na paragony, zakupach, raport sumaryczny)

4. Automatyczne wyszukiwanie wg pożądanych danych, np:
◦ sporządzanie przez system listy towarów do zamówienia z uwzględnieniem danych o poziomie sprzedaży poszczególnych towarów oraz ich grup, minimalnych ilościach na magazynie, czasie potrzebnym do realizacji zamówienia
◦ uzyskanie listy dostawców wraz z udzielanymi przez nich rabatami
◦ generowanie listy dłużników terminowości wpłat na konto firmy
◦ lista płatności wobec dostawców pomoże (wraz z listą dłużników) zaplanować politykę finansową firmy
◦ informacje o terminach przydatności do spożycia i tworzenie listy towarów zagrożonych przeterminowaniem
◦ możliwość przeceny

5. Centralne zarządzanie rozproszonymi placówkami handlowym
◦ jedna, uniwersalna baza towarowa, która jest użytkowana w każdym sklepie niezależnie od jego asortymentu, utrzymywanie jednolitego asortymentu, prowadzenie wspólnych rozliczeń z kontrahentami, wspólnych zamówień i dostaw, ustalanie zróżnicowanych, lokalnych marż, przy zachowaniu stałej marży ogólnej itp.
◦ wielokierunkowa dystrybucja raportów, przyjmowanie danych oraz ich analiza

6. Nieograniczone możiwości rozwoju :
◦ możliwe jest wprowadzanie do niego zmian wynikających np. ze zmian ustawowych, stawek podatkowych, itp.
◦ możliwość konfiguracji systemu do potrzeb indywidualnego klienta
◦ możliwość konfiguracji systemu do wymogów Klienta
◦ możliwość ciągłej rozbudowy systemu sprzedaży o kolejne stanowiska kasowe, dodatkowe wagi elektroniczne, terminale komputerowe, czytniki i drukarki kodów kreskowych, czy automatyczne inwentaryzatory

7. Automatyzacja pracy, np.:
◦ automatycznego wystawiania faktur/rachunków do paragonów,
◦ obsługi kaucji i opakowań zbiorczych,
◦ zwrotu butelek na kasach fiskalnych,
◦ przyjmowania rachunków uproszczonych na cele reprezentacyjne,
◦ równoległej obsługi kas typu ECR.

8. Usprawnienie i ułatwienie pracy sklepów
9. Bezpieczeństwo danych
10. Współpraca z dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi
11. Dużą stabilnością