Ferrodo

Kompleksowy system obsługi wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw Jesteśmy partnerem poznańskiej firmy Ferrodo Computer, która jest producentem zintegrowanego systemu oprogramowania wspomagającego zarządzaniem przedsiębiorstwem. Może on być z powodzeniem wykorzystany w firmach o rónej wielkości i o różnym profilu działalności. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe konieczne dla funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa i dla prawidłowego rozliczania z budżetem. Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, usprawniają zarządzanie łańcuchem dostaw, tworząc spójny zbiór danych całej firmy. Informacje wprowadzane są tylko raz, w miejscu powstawania, stając się natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych osób. Rozwiązania programowe i sprzętowe gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych. Zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami daje pełną kontrolę nad informacją zawartą w systemie. Zaletami systemu są: nowoczesne i elastyczne podejście do wielu zagadnień, efektywne przeniesienie ich na platformę komputerową połączone ze zunifikowaną obsługą. Program jest merytorycznie konsultowany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. System Ferrodo poprzez parametryzacje i dobór odpowiednich modułów rozszerzających jego możliwości w wybranym dziale firmy, umożliwia szerokie, indywidualne dopasowanie do potrzeb oraz spełnienie wysokich wymagań stawianych przez obecny rynek. Dla niewymagającego użytkownika by przeprowadzić całość operacji handlowych zachodzących w firmie wystarczy moduł: HANDEL i KASA (między innymi: wystawianie faktur, PZ, PW, RW, MM, KP, KW, upomnienia, noty odsetkowe, przelewy w tym elektroniczne, kontrola i analiza zaległości) Użytkownik nie musi znać, a tym bardziej używać, wszystkich dostępnych opcji programu. System został skonstruowany tak, aby w możliwie krótkim czasie użytkownik zapoznał się z głównymi, podstawowymi funkcjami systemu, do dalszych opcji dochodząc póniej i w miarę potrzeb je wdrażając. Chociaż system działa poprawnie nawet przy minimalnym wykorzystaniu, w interesie samego użytkownika jest skorzystanie w maksymalnym stopniu z jego możliwości. Mocne sparametryzowanie systemu informatycznego, składającego się z kilkunastu modułów, zapewniło kompleksową obsługę przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. System jest szczególnie ukierunkowany na sprawną obsługę sieci handlowych, zarówno hurtowych jak i detalicznych, chociaż posiada także moduły zarządzania zleceniami produkcyjnymi. Wiąże się to z dopracowanymi mechanizmami wymiany danych między jednostkami organizacyjnymi (informacje o towarach i wyrobach, aktualnych cennikach, należnościach i zobowiązaniach). Specjalnie przygotowane bogate analizy centralne pozwalają gruntownie analizować rankingi sprzedaży, zarówno towarów jak i klientów w strukturze wielo oddziałowej. System posiada rozbudowane narzędzia związane z logistyką: przygotowywanie i kontrola realizacji zamówień klientów i dostawców, analiza rotacji towarów i wyrobów, obsługa magazynów wysokiego składowania, kompletowanie wysyłek. Oczywiście wszystkie moduły są ze sobą powiązane poprzez tabele kodowań, definiowane w stosunkowo prosty sposób przez użytkownika. Atutem systemu jest kontrola należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym, bez konieczności księgowania operacji finansowych. W zakresie systemu księgowego przydatnymi mechanizmami są symulacje sprawozdań finansowych w oparciu o wprowadzone dane (bez konieczności księgowania), łatwe tworzenie dowolnych sprawozdań finansowych w oparciu o analitykę kont z możliwości tworzenia i kontroli budżetów, automatycznego wyliczania dynamiki miesięcznej i rocznej, oraz co bardzo przydatne w ocenie firmy wyliczanie wskaźników ekonomicznych. Ferrodo również funkcjonuje w architekturze klient – serwer, na wielu platformach sprzętowych i systemowych. Umożliwia obsługę wielooddziałowych i wielomagazynowych przedsiębiorstw Na życzenie Klienta dokonujemy prezentacji systemu. Schemat obrazuje powiązania modułów (schemat powiązań). Informacje o poszczególnych modułach systemu zostały umieszczone w grupach odpowiadających działom w firmie. Wchodząc do danego działu, poprzez prawe menu możemy w nim wybrać informację o danym programie. Jeżeli coś jest niejasne lub niezrozumiałe prośmy o e-mail lub telefon.

Dodaj komentarz